Ajuntament de Vallibona

Dijous, Juny 22, 2017 - 14:00
Bases convocatòria per a la selecció d'una persona encarregada de la dinamització de l'Unitat de Respir Familiar Municipal

PRIMERA.- Els/les aspirants hauran de reunir i acreditar documentalment els següents requisits:
1. Tenir 18 anys complerts i no haver aconseguit l'edat de jubilació forçosa.

2. Ser espanyol o tenir nacionalitat de qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea, o aquells Estats que, en virtut de Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

3. Titulació: estar en possessió d'un dels següents títols: Auxiliar de clínica, Auxiliar de Geriatria, Auxiliar d'Ajuda a domicili, Monitor de temps lliure o altres especialitats vinculades a la dinamització de similars recursos socials.

4. Habilitació: no haver estat separat/a mitjançant expedient disciplinari de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació per exercir funcions similars a les quals exercien en el qual hagués estat separat/a o inhabilitat/a. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/a o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
 
SEGONA.- L'objecte d'aquesta plaça està encaminada a la realització de tasques de dinamitzador sociocultural en la Unitat de Respir Municipal amb una jornada laboral de 10 hores setmanals, de dilluns a dijous.
 
TERCERA.- Les persones aspirants presentaran sol·licitud per a la seva inclusió en el concurs mitjançant instància dirigida a l'Alcalde de l'Ajuntament de Vallibona que es presentarà en el Registre General del mateix els dimecres o dijous en horari de 9.00 a 14.00 hores.
En aquesta instància es farà constar l'acceptació de les condicions establertes a les bases i s'adjuntarà:
Còpia del Document Nacional d'Identitat del sol·licitant.
Documentació acreditativa d'estar en possessió de la titulació requerida.
Currículum vitae acompanyat de la documentació acreditativa, inclusivament la vida laboral.
 
QUARTA.- El termini de presentació d'instàncies estarà obert des del següent al de la publicació de les presents bases en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i al portal web municipal www.vallibona.es, fins al dia 12 de julio de 2017.
 
CINQUENA.- Constituir al Tribunal Qualificador:
President: Juan José Palomo Ferrer
Vocal: Santiago Meseguer
Vocal: Andrés Pla Martí
Secretari: Personal tècnic de Serveis Socials.
 
SEXTA.- La selecció es durà a terme mitjançant concurs i entrevista personal.
 
CONCURS DE MÈRITS.
A) Qualificació mèrits aspirants
El procés de valoració del concurs pel Tribunal en aquesta fase, consistirà a valorar determinades condicions de formació, mèrits, capacitat o nivells d'experiència, adequades amb les característiques de la plaça a cobrir, sempre que siguin al·legades i acreditades documentalment pels aspirants, d'acord amb el barem següent.
 
l) Cursos relacionats amb el lloc de treball o formació complementària relacionada amb el mateix: (màxim 2 punts)
- De 20 a 40 hores 0,30 punts
- De 41 a 100 hores 0,40 punts
- Més de 100 hores 0,50 punts
 
Solament es valoraran aquests cursos si van ser convocats o organitzats per Ajuntaments, organismes oficials o altres entitats públiques i aquells que comptin amb l'oficialitat d'un organisme públic.
 
2) Experiència de treball relacionada amb les característiques de la convocatòria (màxim 3 punts):
L'acreditació de l'experiència es realitzarà mitjançant l'aportació del Certificat de Vida Laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i la documentació que pretengui acreditar-se, mitjançant aportació de documents originals i fotocopia
 
Els mèrits al·legats i provats es puntuaran d'acord amb el següent barem:
• Per serveis prestats igual o superior a mitja jornada en empreses, associacions o altres entitats privades: 0.10 punts per mes complet treballat.
• No es tindran en compte les fraccions inferiors al mes.
 
B) Entrevista
El Tribunal realitzarà una entrevista als candidats, la qual es puntuarà amb un màxim de 3 punts.
 
C) Desempati
La puntuació total de cada aspirant, serà la suma dels punts obtinguts.
En cas d'empat entre algunes de les persones aspirants, aquest es resoldrà atenent, en primer lloc, a la puntuació obtinguda en l'apartat experiència i en segon lloc a la puntuació obtinguda a l'apartat de titulacions. Si persistís la situació d'empat, aquest es resoldrà mitjançant la celebració d'un sorteig.
 
SETENA.- Finalitzat l'estudi el tribunal qualificador elevarà a l'òrgan competent la proposta d'adjudicació de la plaça i la relació de sol·licitants que no resultin adjudicataris prioritzats per ordre de puntuació a fi de cobrir la vacant, cas que així es produís durant el període restant de durada del servei.
 
OCTAVA.- El beneficiari haurà de realitzar totes aquelles activitats i treballs que relacionats amb el lloc de treball, els siguin assignats podent-se deixar sense efecte el contracte en cas que es produís incompliment per part dels beneficiaris.
 
A Vallibona, a la data de la signatura
 
L'Alcalde,

D. Juan José Palomo Ferrer  

Arxius: 
Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

 

Site developed with Drupal